Záverečné ustanovenia

1. Pri nákupe tovaru na Cool-Mania.eu sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Obchodník nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Cool-Mania.eu. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

3. Obchodník upozorňuje, že informácie uvedené na Cool-Mania.eu môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Obchodník nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo Cool-Mania.eu.

5. Obchodníkmôže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na Cool-Mania.eu.

6. Obchodník si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na cool-mania.eu. Takéto zmeny a/alebo doplnky sa nevzťahujú na objednávky prijaté pred dátumom zverejnenia.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.