Dodacie podmienky

1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

2. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 5 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. V prípade dlhšej lehoty Vás preto budeme o predpokladanom termíne expedície informovať telefonicky/e-mailom najbližší pracovný deň po odoslaní objednávky.

3. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.

4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty či PACKETA kuriérom na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar je spravidla doručený do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru Slovenskou poštou. Preprava kuriérom - tovar Vám bude doručený v rámci SR do 24 hodín od expedície zásielky. Kuriér Vás bude telefonicky kontaktovať a doručí tovar na miesto určenia.

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci oprávnený skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je na mieste dodania tovaru prepravca na žiadosť kupujúceho povinný vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy zistených vád vzniknutých počas prepravy. Správnosť a úplnosť zápisu potvrdí kupujúci. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá javí tieto znaky. Dopravca (Slovenská pošta) či PACKETA kuriérska spoločnosť je povinná odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a v prípade zistenia existencie vady tovaru na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak zásielka nebola pri preberaní poškodená, a napriek tomu je tovar po rozbalení poškodený, ohláste to bezodkladne Predávajúcemu (najneskôr do troch pracovných dní).  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie,...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.